Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán thực tế như: Tìm đơn giá Xuất kho, tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá, tìm số dư, tìm số Khấu hao…

1. Công dụng của hàm VLOOKUP trong Excel kế toán:

– Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về BNL, về Phiếu Xuất kho…

– Tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá từ DMTK về Bảng Nhập Xuất Tồn.

– TÌm số dư của đầu tháng N căn cứ vao cột số dư của tháng N-1.

– Tìm số “Khấu hao ( Phân bổ ) luỹ kế từ kỳ trước” của Bảng khấu hao (bảng phân phối chi phí), căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế của thang N-1.

– Và các bảng khác liên quan….

b2. Tác dụng của hàm VLOOKUP trong Excel:

– Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm theo một điều kiện ( giá trị ) đã có: ( Điều kiện đã có gọi là “ Giá trị để tìm kiếm “

huong-dan-su-dung-ham-vlookup-trong-excel-ke-toanGiải thích:

–  Giá trị để tìm kiếm: Giá trị để tìm kiếm chỉ là một Ô và phải có Tên trong Vùng dữ liệu tìm kiếm ( Là Ô mã hàng hoá, Mã tài khoản, Mã tài sản, Mã Công Cụ dụng cụ….).

–  Vùng dữ liệu tìm kiếm: “ Vùng dữ liệu tìm kiếm” phải chứa tên của “ Giá trị để tìm kiếm” và phải chứa “Giá trị cần tìm”. Để bắt đầu của vùng được tính từ dãy số có chứa “Giá trị để tìm kiếm”. ( Cụ thể: là bảng dữ liệu của tháng trước hoặc dữ liệu của Sheet khác ).

–  Cột trả về giá trị tìm kiếm: Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang vủa vùng dữ liệu tìm kiếm ( Bạn đếm từ bên trái của vùng sang đến cột cần lấy dữ liệu xem là cột thứ mấy).

–  Tham số “ 0”: Không thực hiện sắp xếp theo thứ tự nào.

–   Việc sử dụng phím F4 cũng tương tự như trên đã giới thiệu ở phần trên.

Ví dụ: Đi tìm Đơn giá xuất kho của mã hàng GEN_ASG24R từ bảng Nhập xuất tồn về Phiếu Xuất kho

– Giá trị tìm kiếm: Là Ô chứa mã hàng GEN_ASG24R trên PXK – Ví dụ: Ô F8

– Vùng dữ liệu tìm kiếm: Là bảng Nhập Xuất Tồn, điểm bắt đầu của vùng được tính từ dãy ô có chứa mã hàng GEN_ASG24R đến dãy ô có chứa giá trị cần tìm – Ví dụ: Vùng từ A9:L19.

– Cột trả về giá trị tìm kiếm: là cột “ Đơn giá xuất kho” trên Bảng Nhập Xuất Tồn và được đếm từ bên trái của vùng sang – Ví dụ: là cột thứ 8.

MÔ PHỎNG: ( Đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính )

cach-su-dung-ham-vlookup-trong-excel-ke-toan

Nguồn: http://ketoanthienung.org

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

No Responses

Leave a Reply