Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 – cập nhật mới nhất áp dụng cho năm 2015, áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này, các bạn có thể download thông tin tài khoản kế toán 200 tại đây.

Download tài liệu tự học excel 2010 nâng cao

TK Cấp 1TK Cấp 2 & 3Tên tài khoản
Loại Tài Khoản 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN
Nhóm Tài khoản 11 – Vốn bằng tiền
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
112Tiền gửi ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
113Tiền đang chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
Nhóm tài khoản 12 – Đầu tư tài chính ngắn hạn
121Chứng khoán kinh doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và các công cụ tài chính khác
128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi có kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
Nhóm Tài khoản 13 – Các khoản phải thu
131Phải thu của khách hàng
133Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
1331Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ;
1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội bộ vì chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hóa
1368Phải thu nội bộ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu chờ xử lý
1385Phải thu về cổ phần hoá
1388Phải thu khác
Nhóm Tài Khoản 14 – Các tài khoản ứng trước
141Tạm ứng
Nhóm tài khoản 15 – Hàng tồn kho
151Hàng mua đang đi đường
152Nguyên liệu, vật liệu
153Công cụ, dụng cụ
1531Công cụ, dụng cụ
1532Bao bì luân chuyển
1533Đồ dùng cho thuê
1534Thiết bị, phụ tùng thay thế
154Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155Thành phẩm
1551Thành phẩm nhập kho
1557Thành phẩm bất động sản
156Hàng hóa
1561Giá mua hàng hóa
1562Chi phí thu mua hàng hóa
1567Hàng hóa bất động sản
157Hàng gửi đi bán
158Hàng hóa kho bảo thuế
Nhóm tài khoản 16 – Chi sự nghiệp
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

(Bảng này đang cập nhật, vui lòng tải bản đầy đủ ở phía trên)

 

 

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply