1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của thành viên. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:
  • Tên cá nhân công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh,
  • Địa chỉ giao dịch
  • Mã số thuế Họ Tên, Số CMND
  • Địa chỉ liên lạc Email
  • Số điện thoại di động, số điện thoại bàn
Chúng tôi luôn thông báo cho thành viên biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của thành viên trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được thành viên tự nguyện cung cấp.
2- Phạm vi sử dụng thông tin Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ website. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với thành viên dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…
3- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân các thành viên,  sẽ không chia sẻ thông tin của thành viên cho bất kỳ một cá nhân, công ty nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. UyNhiemChi.com cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.